Inception-Reset (2016)

Giới thiệu mô hình Inception-ResNet, sự kết hợp giữa ResNet và Inception

Giới thiệu

Các mô hình thuộc họ Inception-ResNet được phát triển dựa trên ý tưởng là kết hợp skip connection vào các Inception block (các ý tưởng từ ResNetGoogLeNet). Vì paper này chỉ mang tính thực nghiệm là chính nên mình sẽ không trình bày chi tiết 👀.

Kiến trúc mô hình

Inception-ResNet V1

Về mặt tổng quan, Inception-ResNet V1 có kiến trúc như sau:

Kiến trúc Inception-ResNet V1

Stem của Inception-ResNet V1

Ta sẽ đề cập đến các loại Inception-ResNet block và Reduction:

  • Inception-ResNet block: Ta thấy rằng phần “Inception” trong các block này là đơn giản hơn khá nhiều so với các Inception block nguyên mẫu.

Inception-ResNet-A V1

Inception-ResNet-B V1

Inception-ResNet-C V1

  • Reduction: Chúng thực hiện nhiệm vụ giảm kích thước (width, height) của các tensor đi một nửa. Kiến trúc của chúng rất giống với các Inception block

Reduction-A

Reduction-B

Inception-ResNet V2

Phiên bản thứ hai của Inception-ResNet có kiến trúc tổng thể giống hệt với phiên bản đầu tiên, ta chỉ có một số thay đổi ở các block Inception-ResNet và Reduction

Tài liệu tham khảo

Lưu ý. Nếu phần Comment không load ra được thì các bạn vào DNS setting của Wifi/LAN và đổi thành "8.8.8.8" nhé (server của Google)!

Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy